011 630 5500 / 011 3232 386     Kralja Milana 15, Beograd

011 630 5500 / 011 3232 386

Opšti uslovi putovanja

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA VAŽE ISKLJUČIVO ZA HOTELE, ARANŽMANE I PUTOVANJA U ORGANIZACIJI AGENCIJE DREAM LAND - KUĆA PUTOVANJA DOO.  Za sve ostale ponude važe Opšti uslovi putovanja Organizatora.

Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010) direktor TA “KUĆA PUTOVANJA DOO – DREAM LAND“ iz Beograda, dana 25.01.2018. god. utvrduje sledeće
OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:
Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), potvrda o Garanciji putovanja i unapred pripremljen i objavljen program
putovanja ( dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog i zdravstvenog osiguranja. Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “ Kuća putovanja
d.o.o. – Dream Land” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom. Pre zaključivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u
Programu i o tome obavesti putnika u primerenom roku, bez odlaganja u pisanoj formi, na papiru i drugom trajnom nosaču zapisa, što Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, u
primerenom roku obavešten, pre zaključenja Ugovora. U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku, da li prihvata novoučinjeni Program - ponudu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa pravima, po osnovu garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete.

1. PRIJAVLJIVANJE I UGOVOR O PUТOVANJU
1.1 Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom
zakljčen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje: Posrednik/Subagent). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje dužan je da u Programu putovanja i Potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kome nastupa. Ukoliko posrednik u programu putovanja
organizatora putovanja i Ugovoru o putovanju sa putnikom ne naznači svoje svojstvo posrednika, organizator putovanja ne odgovara za izvršenje programa putovanja prema putniku, već je to obaveza posrednika.
- Rok za prijavljivanje je najkasnije 20 dana pre polaska (ili do popune mesta), ako drugačije nije naznačeno u pojedinačnim programima putovanja.
1.2 Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog Ugovora o putovanju.
Potpisivanjem standardnog Ugovora – potvrde o putovanju (koji je istovremeno i prijava za putovanje), putnik potvrđuje u svoje ime i u ime svih putnika čija su imena navedena u pomenutom ugovoru:
a) da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja;
b) da je upoznat sa njima i da ih u celosti prihvata;
c) da ih u celosti prihvataju ostali putnici u čije je ime potpisao Ugovor o putovanju;
d) da je upoznat, kao i svi putnici navedeni u ovom ugovoru,sa mogućnostima putnog osiguranja.
Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja su, uz program konkretnog putovanja (overenog pečatom organizatora putovanja ili subagenta), sastavni deo Ugovora o putovanju koji potpisuju putnik i organizator putovanja; njima se određuju osnovna prava i obaveze potpisnika i obavezujući su za obe ugovorne strane.
1.3 Preporučuje se svim zainteresovanima za putovanja da se, pre zaključenja Ugovora o putovanju, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije putem sajta www.evropa.rs ili na drugi način, kao i da se informišu o zemljama tzv. umerenog i visokog rizika putem sajta
Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (www.mfa.gov.rs).
1.4 Pre zaključenja Ugovora o putovanju organizator putovanja može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u programu putovanja.

2. CENE PUTOVANJA, USLOVI I NAČIN UPLATE
2.1 Cene su iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata vrši se u dinarima prema prodajnom kursu poslovne banke Organizatora na dan uplate, odnosno, po kursu navedenom u Programu, ili ako drugačije nije ugovoreno. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i
ne mogu biti predmet prigovora Putnika. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja Ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu 40% od ukupne cene putovanja, a preostalih 60% plaća se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje (ukoliko programom nije definisano
drugačije).
2.2 Plaćanje može biti: 2.2.1. Avansno: a) gotovinom, b) uplatom na račun organizatora putovanja ili c) platnim karticama (Visa, Master, Maestro i Dina). 2.2.2. Platnim karticama (Visa, Master, od Banca Intese) - akontacija (40%) a ostatak do četiri mesečnih rata bez kamate.
2.2.4 Putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.
2.3 Plaćanje za fakultativne izlete u inostranstvu obavlja se u inostranstvu, isključivo u evrima ili u lokalnoj valuti, direktno neposrednom izvršiocu usluge.
2.4 Organizator može da predvidi da i druge usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu, putnik plati direktno partneru organizatora putovanja u inostranstvu.
2.5 U svakom pojedinom programu putovanja navedene su usluge koje su uključene, kao i one koje nisu uključene u cenu putovanja.
- Cena putovanja iz Ugovora uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više sledećih usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i objekte, i to:
smeštaja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju Putnik plaća (dalje: Standardne usluge).
- U cenu putovanja, po pravilu, nije uračunato (sem ako programom putovanja nije drugačije predviđeno ili posebno ugovoreno): aerodromske i avio-takse, pribavljanje viza, zdravstveno osiguranje putnika, osiguranje prtljaga, fakultativni izleti i posete, ulaznice za muzeje,
spomenike i objekte koji se posećuju, smeštaj u jednokrevetnoj sobi i sobama sa posebnim karakteristikama (sprat, orijentacija, balkon i slično), dodatni obroci, nošenje prtljaga, sobni servis (room-service), korišćenje sobnog bara i klima-uređaja, korišćenje ležaljki i suncobrana,
korišćenje posebnog sedišta u prevoznom sredstvu i slično, kao ni rekreativnih, lekarskih, telefonskih i drugih ličnih usluga. U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku, za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno,
neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.
- Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum, kada dete
navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti Putnika, Organizator ima pravo, da naplati razliku do pune cene putovanja.
2.6 U slučaju neblagovremene uplate akontacije, doplate ili cene putovanja u celosti od strane putnika, organizator putovanja može da odustane od ugovora o putovanju i da traži nadoknadu u skladu sa tačkom 12 ovih Opštih uslova putovanja. Za blagovremenost uplate, merodavan je
datum uplate, na račun Organizatora ili Posrednika. Ako u naznačenom roku, Putnik pisanim putem ne obavesti Organzatora da odustaje od Ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.
2.7 Cene putovanja se formiraju na osnovu poslovne politike organizatora putovanja i one ne mogu da budu predmet prigovora ili reklamacije

3. PRAVO PUTNIKA NA OTKAZIVANJE UGOVORA ZBOG PROMENE CENE PUTOVANJA
3.1 Ako je posle zaključenja Ugovora o putovanju došlo do promene cene prevoza ili deviznog kursa, kao i u drugim zakonom predviđenim slučajevima, organizator putovanja zadržava pravo da poveća ugovorenu cenu za odgovarajući iznos, najkasnije pet dana pre početka putovanja.
3.2 Za povećanje objavljene cene do 10% nije potrebna saglasnost putnika.
3.3 Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, putnik može isključivo u pisanoj formi da zahteva zamenu za slično putovanje iz ponude organizatora putovanja bez doplate ili da otkaže Ugovor o putovanju bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48 sati od
dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene. U slučaju otkaza Ugovora o putovanju po ovom osnovu ima pravo na vraćanje uplate koju je izvršio. Ukoliko u naznačenom roku putnik u pisanoj formi ne obavesti organizatora putovanja da odustaje od Ugovora, smatra se da je
prihvatio novu cenu.
3.4 Naknadno objavljena sniženja cene putovanja od strane organizatora putovanja (npr. popust tipa “last minute” ili uplate do određenog datuma) ne mogu da se odnose na već zaključene Ugovore o putovanju i ne mogu da budu osnov bilo kakvog prigovora ili reklamacije
od strane putnika.

4. OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA I OBAVEZE PUTNIKA
4.1 Obaveze organizatora putovanja pre realizacije putovanja su:
- da sa putnikom zaključi Ugovor o putovanju u koji će uneti posebne zahteve putnika ukoliko se sa njima na isključiv način saglasio;
- da putniku stavi na raspolaganje pisani program putovanja i Opšte uslove putovanja;
- da informiše putnika o ponudi putnog osiguranja;
- da putniku dostavi ime i broj telefona vodiča ili ime, adresu i broj telefona svog lokalnog predstavnika.
- Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,
- Sve usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u
Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
4.2 Obaveze putnika pre polaska na putovanje su:
- da se detaljno upozna sa pisanim programom putovanja i Opštim uslovima putovanja i da zaključenjem Ugovora o putovanju (u svoje ime kao i u ime lica za koje zaključuje ugovor)
potvrdi da ih u celosti prihvata;
- da uplati akontaciju i ugovorenu cenu u celosti pod uslovima, u rokovima i na način predviđen Opštim uslovima putovanja i programom putovanja;
- da organizatoru blagovremeno dostavi tačne podatke i sva dokumenta potrebna za organizovanje putovanja (kao i za eventualno pribavljanje ulaznih viza, isključivo ukoliko putnik posebnim sporazumom angažuje organizatora putovanja za pribavljanje ulaznih viza u ime i za račun putnika). U slučaju da zbog zakašnjenja, netačnih i nepotpunih podataka, kao i nedostataka u vezi sa putnim ispravama putnika, njihovim prtljagom i sl., proisteknu neželjene posledice (dopunski troškovi, doplata za izdavanje nove avionske karte, nemogućnost korišćenja pojedinih usluga i slično), putnik će ih snositi u celosti;
- da poštuje propise R Srbije, tranzitne i odredišne zemlje, posebno propise u vezi sa samim putovanjem, a pre svega: granične, carinske, sanitarne, mometarne i dr. relevantne propise;
- da sam obezbedi polisu putnog zdravstvenog osiguranja;
- Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod ovlašćenih predstavnika
Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.;
- Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove, prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,
- Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova

5. SADRŽAJ I TRAJANJE PUTOVANJA
5.1 Sadržaj putovanja je celina usluga, opisanih i ponuđenih u programu putovanja, koje organizator putovanja pruža tokom putovanja i za koje je objavio jedinstvenu cenu.
5.2 O ostvarivanju sadržaja i odvijanju putovanja u skladu sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja – tokom samog putovanja – staraju se vodiči, pratioci ili predstavnici organizatora putovanja čija su glavna zaduženja: a) informisanje i b) asistencija putnicima na licu mesta; ta dva zaduženja su u osnovi njihovih usluga putnicima. Instrukcije i uputstva vodiča, pratilaca ili predstavnika (posebno u vezi sa vremenom polazaka, zakonskim i drugim propisima i slično) obavezuju putnika; nepridržavanje pomenutih instrukcija može da dovede putnika u neprilike i neugodne situacije čije posledice, u tom slučaju, snosi u celosti.
5.3 Sve dopunske usluge ili usluge posebnog kvaliteta (posebno u vezi sa smeštajem i ishranom) koje bi putnik želeo da koristi, a nisu predviđene programom putovanja, treba posebno i blagovremeno da ugovori pisanim putem sa organizatorom putovanja pre polaska na
putovanje.
5.4 Organizator putovanja nije odgovoran za usluge koje pruži i naplati partner organizatora putovanja u inostranstvu, odnosno neposredni pružalac usluga, a nisu bile previđene programom putovanja, ni pisanim putem ugovorene.
5.5 Trajanje (ili dužina) putovanja izražava se brojem kalendarskih dana, računajući od vremena početka do vremena završetka putovanja, bez obzira na vreme (sat) polaska prvog ili povratka poslednjeg dana putovanja. Vreme polaska ili dolaska putnika na odredište i ulaska ili izlaska
putnika iz smeštajnog objekta uslovljeno je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona ili drugog prevoznog sredstva na koje organizator
putovanja ne može uticati, te za takve slučajeve organizator putovanja ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz programa putovanja su predviđeni za putovanje i ne podrazmevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja – već samo označavaju kalendarski dan početka i
završetka putovanja, tako da organizator putovanja ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.
5.6 Za putovanja avionom, ugovoreno vreme početka putovanja predstavlja sastanak putnika na aerodromu na polasku, prvog dana putovanja, dva sata ranije u odnosu na objavljeno vreme poletanja od strane aviokompanije.
Ugovorenim vremenom završetka putovanja i usluga organizatora putovanja smatra se vreme sletanja aviona na aerodrom u povratku, poslednjeg dana putovanja.
5.7 Za putovanja autobusom, ugovoreno vreme početka putovanja predstavlja sastanak putnika na mestu polaska autobusa prvog dana putovanja, po pravilu 30 minuta pre objavljenog vremena polaska. Ugovorenim vremenom završetka putovanja i usluga organizatora putovanja
smatra se vreme dolaska autobusa poslednjeg dana putovanja na mesto polaska ili drugo mesto predviđeno programom putovanja. Svojom odlukom da uplate grupno putovanje, putnici su svesno preuzeli na sebe obavezu da se pridržavaju programa, uslova putovanja, da se kreću
prema programu određenom za grupu i da se pridržavaju dogovorenih satnica. Organizator putovanja je u obavezi da realizuje navedeno putovanje sa grupom putnika i nije u obavezi da čeka pojedine putnike duže od 15 minuta, već sa grupom nastavlja putovanje. Organizator
putovanja ne može biti odgovoran ukoliko putnik iz bilo kojih razloga zakasni na prevoz, jer se radi isključivo o propustu samog putnika.
5.8 Organizator putovanja zadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije sadržaja turističkog programa i fakultativnih izleta tokom putovanja, zbog vanrednih okolnosti na licu mesta (zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi,
nacionalni praznici i slično).
5.9 U okviru razgledanja gradova navedenih u programima putovanja organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
6.1 Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor. Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom
web sajtu, s tim da očigledne štamparske i računske greške daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora. Smeštajni objekti, prevozna sredstva i druge usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji svake pojedine zemlje u vreme objavljivanja programa putovanja;
međusobno se razlikuju po kvalitetu i nisu uporedivi po zemljama, pa ni u okviru iste zemlje. Kvalitet većine usluga predviđenih programom (posebno smeštaja, ishrane i lokalnog prevoza), dakle nije po jedinstvenim, opštevažećim standardima i zavisi u najvećoj meri, pored cene, od
njihove kategorizacije po propisima svake pojedine zemlje, na koje orgnizator putovanja nema uticaja.
6.2 Ukoliko putnik nije posebno ugovorio usluge određenih karakteristika i kvaliteta, nema osnova za podnošenje prigovora organizatoru putovanja.
6.3 Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom, ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta, uslovljen je procedurama na graničnim
prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje Organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost.
Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja - već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg
leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.
6.4 Za avio aranžmane, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja, od strane aviokompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona, Organizator ne snosi
nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti aviosaobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje - sletanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima, i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili
završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.
6.5 Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnunužnu pomoć Putniku, po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na
oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugih propisa), obavezuju Putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu
Ugovora, i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju, snosi Putnik u celosti. 
6.6 Promena ili odstupanja pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene, ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili
mesto, Organizator je dužаn dа ponudi Putniku drugi odgovаrаjući prevoz, do okončаnjа turističkog putovаnjа, bez dodаtnih troškovа zа Putnika, kаo i dа isplаti eventuаlnu rаzliku u ceni između ugovorenih i pruženih uslugа /član 103. ZOZP/. Organizator snosi sve troškove
alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.
6.7 Kad treće lice stupa na mesto lica, koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene
putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.

7. SMEŠTAJ I ISHRANA
Smeštaj: obavezno naznačen u Programu putovanja, sa napomenom da 
7.1 Smeštaj je, po pravilu, obezbeđen u standardnim dvokrevetnim sobama, u hotelima ili smeštajnim objektima čija je kategorija naznačena u svakom pojedinom programu putovanja.
7.2 Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti Putnika, lokaciju i položaj objekta (glavna zgrada ili depandans), spratnost, orijentaciju sobe, blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike. 7.3 Ugovoreni smeštaj može da bude zamenjen smeštajem u objektu iste ili više kategorije, na teret organizatora putovanja, bez saglasnosti putnika. Putnik je obavezan da prihvati promenu smeštaja u drugom objektu iste ili više kategorije, u istom mestu.
7.4 Smeštaj u objekte niže kategorije može da se izvrši samo uz saglasnost putnika i vraćanje razlike u ceni srazmerno nižoj kategoriji smeštajnog objekta.
7.5 Ako drugačije nije ugovoreno, smeštaj putnika u sobe je posle 16.00 sati na dan početka korišćenja usluga, a napuštanje soba najkasnije do 9.00 sati na dan završetka korišćenja usluga smeštaja. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno, svojom krivicom
izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza.
7.6 Smeštaj u jednokrevetnoj sobi je na upit i uvek je uz doplatu.
7.7 Na blagovremeni upit i traženje putnika organizator putovanja može da obezbedi smeštaj u trokrevetnoj ili višekrevetnoj sobi, ali ne može da prihvati bilo kakve reklamacije u vezi sa komforom ovih soba. Trokrevetne i višekrevetne sobe su često (čak i u mnogim novim hotelima
kategorije 4 i 5 zvezdica) nedovoljno prostrane - obično veličine standardne dvokrevetne sobe sa jednim ili dva pomoćna ležaja, najčešće na rasklapanje, umerene udobnosti. Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) određuju se u skladu sa
kategorizacijom i propisima domicilne zemlje
7.8 Funkcionisanje klima-uređaja i grejanja u smeštajnim objektima različito je po zemljama, objektima i mesecima u toku godine; ne podrazumeva obavezno neprekidan rad 24 sata i može da bude uz doplatu, ako je to naznačeno u programu putovanja.
7.9 Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za nestanak ili krađu novca, dokumenata, dragocenosti i drugih ličnih stvari putnika, niti za štetu po tom osnovu, kao ni za štetu nastalu zbog nepoštovanja zakonske regulative, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane
hotelijera.
7.10 Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa zavisi od cene putovanja, kategorije objekta, zemlje u kojoj se nalazi i lokalnih običaja, bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanja (švedskog stola) ili menija.
7.11 Doručak, ako drugačije nije naznačeno u programu putovanja, podrazumeva kontinentalni doručak.
7.12 Usluga ALL INCLUSIVE ili Ultra All Inclusive podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora da bude identična ni u okviru iste kategorije hotela u jednoj istoj zemlji, a detaljno je opisana programom putovanja
7.13 Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu (posebno o načinu deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, zabrani pušenja i unošenja hrane i pića u sobe, poštovanju kućnog reda, zatim napuštanju sobe u
određeno vreme, prikladnom odevanju u restoranima i društvenim prostorijama i slično). Organizator putovanja ne odgovara za štetu pričinjenu putniku zbog nepoštovanja pomenutih pravila u smeštajnom objektu.
7.14 Putnik nema prava na refundaciju dela cene zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja objekta ili prevoznog sredstva, i to kako u odnosu na cenu usluge smeštaja, tako i u odnosu na cenu usluge prevoza. Ukoliko je
popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem, ukoliko je predviđeno Programom putovanja. U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru
putuju deca, starija lica, ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju, da na licu mesta, Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvršenu uslugu ishrane u skladu sa tim dogovorom.

8. PREVOZ
Prevoz avionom
8.1 Prevoz putnika avionom regulisan je međunarodnim propisima o avionskom saobraćaju, kao i propisima avio-kompanija koje angažuje organizator putovanja.
8.2 Za sva putovanja avionom na redovnim linijama podrazumeva se prevoz putnika ekonomskom klasom.
8.3 U slučaju pomeranja predviđenog vremena poletanja od strane avio-kompanije kao i zakašnjenja aviona (na jednom ili više redovnih ili čarter-letova tokom putovanja), organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne posledice izazvane zakašnjenjem, već se
primenjuju važeći propisi i uzanse iz oblasti avio-saobraćaja.
8.4 Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru putovanja sa podacima u pasošu putnika (kao npr. davanje skraćenih i nepotpunih imena od strane putnika) može da ima za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove koje snosi putnik ili čak proglašenje karte
neregularnom u toku putovanja, sa ozbiljnim posledicama za putnika, koje u tom slučaju snosi isključivo putnik. 8.5 Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu na čarter letovima od trenutka kada je dobije od vodiča na aerodromu ili službenika agencije u poslovnici, s tim što na nekim
čarter letovima putnicima neće ni biti izdavane avio karte, već će se u avion ulaziti na osnovu spiska putnika.
8.6 Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja. Prevoz autobusom i transferi
8.7. Prevoz autobusom i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili minibusevima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan autobuski prevoznik koga je angažovao organizator putovanja ili njegov lokalni partner.
8.8 Organizator putovanja zadržava pravo izrade rasporeda sedenja u autobusu, imajući u vidu potrebe starijih lica, porodica sa decom i pojedinih kategorija putnika.
8.9 U slučaju kašnjenja autobusa zbog vremenskih uslova, vanrednih prilika u saobraćaju, prekomernih zadržavanja na granicama, kvara i slično, organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne posledice izazvane zakašnjenjem.
8.10 Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanja saobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom organizator putovanja ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz
do odredišta neće biti obaveza organizatora putovanja. Ukoliko putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz člana 12 ovih Opštih uslova putovanja.
8.11 Za vreme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim, ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnik je dužan, da pre puta proveri i usaglasi svoja lična i putna dokumenta i prtljag,
a u slučaju uočene nepravilnosti obavesti vodiča/pratioca putovanja
8.12 Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz, ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti
obaveza Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva, odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova
8.13 Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič/pratilac - vozač. Vodič/pratilac -vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neižbežnih ili bezbedosnosnih i sličnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokaliteta. - Putnik je dužan
da se pridržava upustava vozača ili vodiča/pratioca putovanja (dužine pauze i sl..)

9. PRTLJAG
9.1 Kod prevoza avionom na redovnim i čarter letovima, po pravilu, putnik ima pravo, na prevoz 1 komada prtljaga do 23 kg težine, maksimalnih dimenzija 158cm, koji predaje prilikom prijavljivanja za let, kao i pravo na 1 komad ručnog prtljaga do 8 kg težine, maksimalnih
dimenzija 115cm. 
- Postoji mogućnost predavanja viška prtljaga (dodatna torba, veća torba, teža torba), s tim da će doplatu za višak prtljaga putnik plaćati prema važećim cenama avio-prevoznika.
- Iz bezbednosnih razloga u ručni prtljag ne smeju da se stavljaju oštri predmeti sa sečivom ili šiljkom (makaze, perorezi, turpije za nokte...), zapaljive ili otrovne materije, kao ni tečnosti.
Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika.
- Preporučuje se putnicima da se podrobno informišu o pravilima u vezi sa prtljagom i bezbednosnim pravilima u vazdušnom saobraćaju na aerodromu „Nikola Tesla“, telefon 011 209 4444 ili preko Call centra Air Serbia, telefon 0800 111 528.
9.2 Kod prevoza autobusom putnik ima pravo na prevoz jednog kofera (ili jedne putne torbe) u boksu za prtljag i, po pravilu, jednog ručnog prtljaga. Deca koja nemaju svoje sedište u autobusu nemaju pravo na besplatan prevoz prtljaga. 9.3 Putnik je dužan da vodi brigu o predavanju i
preuzimanju svog prtljaga prilikom ulaska i izlaska iz prevoznog sredstva, kao i o svom ručnom prtljagu unetom u avion ili autobus; neophodno je da putnik ima permanentno pod kontrolom svoj prtljag, od ulaska u hotele ili smeštajne objekte do njihovog napuštanja, posebno u
holovima i zajedničkim prostorijama.
9.4 Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag tokom putovanja, kao ni za onaj koji je stigao sa zakašnjenjem tokom ili posle putovanja avionom ili autobusom.
9.5 Sva svoja prava u vezi sa prtljagom koji je izgubljen, oštećen ili je stigao sa zakašnjenjem, putnik ostvaruje obraćajući se lično i direktno prevozniku ili pružaocu usluga smeštaja, prema važećim međunarodnim i domaćim propisima i uzansama.
9.6 Sve posledice i troškove izazvane nepridržavanjem pravila o prtljagu u vazdušnom i drumskom saobraćaju snosi putnik.

10. PUTNE ISPRAVE, POGRANIČNI, CARINSKI I ZDRAVSTVENI PROPISI
- Odredbe Opštih uslova putovanja i informacije objavljene u programima putovanja u vezi sa putnim ispravama odnose se isključivo na državljane Republike Srbije.
- Organizator putovanja ne snosi odgovornost i nije dužan da upoznaje putnike državljane drugih država sa propisima u vezi sa putovanjima (vizni režim, carinski, zdravstveni propisi, itd.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju. Strani državljani zainteresovani ili prijavljeni za putovanja organizatora putovanja treba sami da se informišu kod nadležnih diplomatskih predstavništava i da sami blagovremeno obezbede potrebne vize.
10.1 Pasoš
- Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša.
- Službenici u turističkoj poslovnici organizatora putovanja ili ovlašćenog subagenta nisu nadležni niti ovlašćeni da utvrđuju važenje i ispravnost pasoša i putnih dokumenata putnika.
- Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi u celosti putnik.
10.2 Vize
- Posredstvom organizatora putovanja moguće je pribaviti vize za sve zemlje u koje se putuje i koje ih zahtevaju svojim propisima. Naknada za ovu uslugu određena je u skladu sa troškovima posredovanja i pribavljanja vize za svaku pojedinu zemlju.
- Putnik je obavezan da u roku predviđenom programom putovanja dostavi tačne podatke i kompletnu dokumentaciju za dobijanje vize predviđene propisima ambasada ili konzularnih predstavništava, ukoliko je sa organizatorom putovanja posebno ugovorio uslugu pribavljanja
vize.
- Ukoliko organizator putovanja posreduje u pribavljanju vize, a nije dobio potrebnu dokumentaciju u predviđenom roku, smatraće se da je putnik odustao od putovanja.
- Organizator putovanja ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u traženom roku i ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize usled neispravnosti pasoša i drugih priloženih dokumenata ili iz bilo kog drugog razloga.
- U slučaju da putnik samostalno pribavlja ulazne ili tranzitne vize jedne ili više zemalja snosi punu odgovornost za njihovu ispravnost i važenje.
- I kada je putnik pribavio vizu (ili vize) posredstvom organizatora putovanja treba da, prilikom preuzimanja pasoša neodložno i sam proveri da li je (su) viza(e) upisana(e) u pasoš, kao i njenu (njihovu) ispravnost, s obzirom da isključivo putnik snosi odgovornost za ispravnost sopstvenih
putnih isprava.
10.3 Pogranični, carinski i zdravstveni propisi
- Putnik je dužan da u svemu poštuje carinske, devizne i druge propise Republike Srbije, tranzitnih zemalja i zemlje u kojoj boravi.
- Prema važećim carinskim propisima putnik može da iznese iz Srbije 5.000 evra u efektivi ili čekove u istoj vrednosti.
- Za putovanja maloletnih lica u pratnji punoletnih rođaka, prijatelja ili trećih lica potrebna je izjava o saglasnosti roditelja overena od strane nadležnog državnog organa.
- Ukoliko pogranične vlasti neke zemlje, zbog učinjenog carinskog ili drugog prekršaja ili iz drugih razloga ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku, organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost; u tom slučaju sve posledice i troškove u celosti snosi putnik.
- Za putovanja u vanevropske zemlje putnik sam treba da proveri potrebu za vakcinacijom i pribavljanjem potrebnih međunarodnih zdravstvenih dokumenata u Zavodu za zaštitu zdravlja Srbije, ul. Dr Subotića 5, telefon 011 268-45-56.
- U vezi sa svojim zdravstvenim stanjem (hronične bolesti, alergije, invaliditet i slično), putnik može da ugovori posebne usluge (kao npr. specifičnu ishranu ili poseban smeštaj); organizator putovanja ne preuzima odgovornost za posledice po tom osnovu ako njegove dopunske
obaveze u vezi sa zdravljem putnika nisu precizirane posebnim ugovorom. Ukoliko putnik ne može da započne putovanje ili ne može da ga nastavi zbog svojih propusta u vezi sa putnim ispravama, pograničnim, carinskim i zdravstvenim propisima, primenjivaće se
odredbe tačke 12 ovih Opštih uslova putovanja. Putnik je dužan da isplati naknadu štete koju je pričinio organizatoru putovanja ili trećim licima kršenjem pomenutih zakonskih i drugih propisa.

11. PROMENE OTKAZIVANJE UGOVORA O PUTOVANJU OD STRANE ORGANIZATORA
11.1 Organizator putovanja može da odustane od ugovora potpuno ili delimično:
- u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje bi, da su postojale u vreme objavljivanja programa putovanja, bile opravdan razlog organizatoru putovanja da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje;
- u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika i drugih objektivnih okolnosti, o čemu je dužan da obavesti putnike najkasnije pet dana pre predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku vrati uplaćena sredstva u celosti, najkasnije u roku od osam dana od dana otkaza.
11.2 Najmanji broj prijavljenih putnika za grupna putovanja organizatora putovanja treba da bude: a) za putovanje autobusom - 35 putnika, b) za putovanje na redovnim avionskim linijama u Evropi - 20 putnika, c) za putovanje na interkontinentalnim avionskim linijama - 15 putnika, d)
za putovanje na posebno ugovorenim avionskim čarter letovima - najmanje 80% popunjenosti kapaciteta aviona.
11.3 U slučaju potpunog odustajanja od ugovora, organizator putovanja će nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem treba da prihvati ili da odbije u roku od 24 sata.
- U slučaju da je prihvatio alternativni program putovanja (za koji se zaključuje novi ugovor), smatra se da putnik nema bilo kakva potraživanja, po bilo kom osnovu prema organizatoru putovanja, na osnovu prvobitno zaključenog ugovora.
11.4 Ukoliko se bitno promene uslovi za putovanje (promena reda letenja, kvar prevoznog sredstva, elementarne nepogode, radovi na putu, gužve u saobraćaju i na granicama, demonstracije, štrajkovi, epidemije i slično) organizator putovanja zadržava pravo da tokom
putovanja promeni itinerer putovanja i redosled noćenja i obilazaka u okviru turističkog programa putovanja, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti putnika. Organizator putovanja nema u tim slučajevima obavezu isplaćivanja bilo kakve naknade putniku, ali sam
snosi eventualne dodatne troškove izmene programa putovanja. 
11.5 Ukoliko se započeto putovanje prekine iz razloga koji se mogu podvesti pod višu silu i ne može da se nastavi, organizator putovanja ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge. U tim, vanrednim slučajevima, organizator putovanja ima obavezu da plati putniku polovinu
dodatnih troškova prevoza za povratak. Ukoliko putnik ne prihvati povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom, organizator putovanja nema više obavezu da putniku obezbedi povratak i plati polovinu troškova prevoza.
11.6. Ukoliko Putnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu, Organizator može zahtevati nadoknadu pričinjenih eventualnih troškova.
11.7 Promena pre početka putovanja: Organizator može vršiti izmenu Programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene Programa snosi
Organizator, a smanjenje troškova ide u korist Putnika. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret Organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja. Ako su u Programu putovanja izvršene bitne izmene
bez opravdanih razloga, Organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od Putnika, koji je zbog toga odustao od putovanja. (čl.879 ZOO).

12. OTKAZIVANJE UGOVORA O PUTOVANJU OD STRANE PUTNIKA
12.1 Putnik može da otkaže ugovor tj. da odustane od putovanja, o čemu je dužan da pisanim putem izvesti organizatora putovanja. Datum kada je organizator putovanja primio dopis o otkazivanju od strane putnika, predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru
putovanja, i koja je iskazana procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja, i to:
a)
- 5 % ako se putovanje otkaže do 45 dana pre početka putovanja,
- 10 % ako se putovanje otkaže 44 do 30 dana pre početka putovanja,
- 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
- 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
- 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
- 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
- 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre objavljenog polaska na putovanje, nedolaska ili u toku samog putovanja.
b) za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor:
5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja ,
50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja
12.2 Putnik je u obavezi da organizatoru putovanja naknadi stvarne troškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog: a) iznenadne bolesti ili smrti putnika, njegovogbračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre, usvojenika i usvojioca, tazbinskog srodnika do drugog stepena
zaključno; b) elementarne nepogode ili zvanično proglašenog vanrednog stanja zemlje putovanja.
- Za navedene slučajeve putnik je obavezan da dostavi organizatoru putovanja dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja (potvrdu lekara opšte medicine, umrlicu i sl.)
- Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkazivanje ili prekid putovanja slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraza, epidemija i drugih bolesti, nepogodnih klimatskih uslova i slično za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih
organa.
- U slučaju otkazivanja zbog bolesti, smrti ili drugih razloga koji su pokriveni polisom putnog osiguranja, novac putniku vraća kompanija osiguranja čiju polisu poseduje.
- Putniku se, u slučajevima predviđenim ovim Opštim uslovima putovanja, novac vraća na isti način uplate koji je i sam koristio (gotovinom ili uplatom na račun).
- Kod otkazivanja ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen za zakonske i druge obaveze i eventualno posredovanje u pribavljanju ulaznih viza.
- Putnik ima pravo da odredi drugo lice koje će umesto njega putovati (pod uslovom da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje); u takvom slučaju putnik je u obavezi da organizatoru putovanja nadoknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom putnika. U slučaju zamene putnika drugim licem,
organizator putovanja će raskinuti prvobitno zaključen Ugovor o putovanju sa putnikom i zaključiti novi Ugovor o putovanju sa drugim licem.
- Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.

13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:
U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje.
Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se
zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju
ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja. U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1.
za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili
nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj
0147/2018 od 10.01.2018. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060284 od 25.01.2018. Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se
aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail:
garancijaputovanja@yuta.rs. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

15. POMOĆ PUTNIKU TOKOM PUTOVANJA
U hitnim slučajevima, za pomoć, kao i za reklamacije, putnik može da kontaktira organizatora putovanja putem telefona +381 11 630 5500 ili putem maila office@dreamland.travel radnim danima od 9.00 do 20.00 sati, a subotom od 9.00 do 15.00 sati.
- U hitnim slučajevima putnik treba da obavesti organizatora putovanja o broju ugovora, mestu u kome se nalazi, nazivu smeštajnog objekta, adresi i broju telefona, faksa ili e-mejla putem kojeg može da bude kontaktiran u mestu trenutnog boravka.

16. REKLAMACIJA (PRIGOVOR) PUTNIKA
Način i uslovi rešavanja reklamacije (prigovora) putnika
16.1 Putnik je obavezan da, bez odlaganja i na licu mesta, saopšti prigovor predstavniku organizatora putovanja, a ako ovaj nije dostupan direktno organizatoru putovanja.
16.2 Putnik treba da sarađuje u dobroj nameri da se na licu mesta otklone uzroci prigovora i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
- Putnik bi trebalo da sačeka razumno vreme potrebno da se otklone kvarovi, nedostaci ili drugi uzroci koji su prouzrokovali prigovor (prekid u snabdevanju vodom ili strujom, kvar uređaja za grejanje ili hlađenje, kvar lifta, promena smeštaja, itd...) i da prihvati realno moguće i zadovoljavajuće rešenje u datim okolnostima.
16.3 Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta u roku od 48 sati, putnik je u obavezi da uruči predstavniku organizatora putovanja pisani prigovor u dva primerka koji obe strane potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ovog prigovora. Putnik je obavezan potpisati potvrdu
o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje adekavtnog altermativnog rešenja smatra se da je Program u celosti izvršen.
16.4. Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja „nedostataka”, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (pisanu reklamaciju na licu
mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga, činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih, odnosno delimično izvršenih
usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora, u svoje ime i u ime lica iz Ugovora, ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju, podnosi pojedinačno, jer Organizator neće razmatrati grupne prigovore.
16.5 Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta (istog dana ili tokom putovanja), putnik je obavezan da to naznači u dopunskoj izjavi koju treba da uruči predstavniku organizatora putovanja.
16.6 Organizator putovanja neće razmatrati grupne reklamacije. Svaki putnik, potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora (ili u ime lica sa urednim punomoćjem za zastupanje) podnosi pojedinačno eventualnu reklamaciju.
16.7 Organizator putovanja će razmatrati samo u roku dostavljene i dokumentovane reklamacije. Na prodajnom mestu organizatora putovanja istaknuto je uputstvo o postupku po reklamaciji u kome je, pored ostalog, označena osoba koja je nadležna da reklamaciju primi.
Organizator putovanja je dužan da putniku izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Reklamacija se može izjaviti usmeno u prostorijama organizatora
putovanja.
16.8 Organizator putovanja je dužan da dostavi putniku odgovor u pisanoj formi najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije (prigovora) i da isplati razliku u ceni u slučaju opravdane reklamacije u roku od 15 dana računajući od dana prijema zahteva. Ukoliko
organizator putovanja iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu putnika u roku koji je dogovoren, dužan je da o jednokratnom produžetku roka za rešavanje reklamacije obavesti putnika i navede rok u kome će je rešiti, kao i da pribavi saglasnost putnika na
produženje roka.
16.9 Razlika u ceni na osnovu reklamacije putnika može da dostigne samo iznos reklamiranog i neizvršenog dela usluge i ne može da obuhvati već iskorišćene usluge, niti da dostigne iznos celokupne cene putovanja.
16.10 Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge.
16.11 Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene ili neki drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora putovanja za rešenje spora, pa se na taj način odriče svih daljih potraživanja prema organizatoru putovanja. Smatraće
se da je vraćanjem putniku razlike u ceni postignut dogovor sa njim u skladu sa zakonskim propisima i ovim Opštim uslovima putovanja.
16.12 U slučaju da eventualni spor ne mogu da reše međusobnim sporazumom, putnik i organizator putovanja prihvataju nadležnost Arbitraže Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA).
16.13 Svaki zahtev putnika za pokretanje postupka pred nadležnim organima pre isteka roka za rešavanje reklamacije, smatraće se preuranjenim. Isto tako, obaveštavanje javnosti posredstvom medija o nastalom sporu pre isteka roka za rešavanje reklamacije, organizator
putovanja će smatrati nedobronamernim, kao i povredom postignutog sporazuma i potpisanog ugovora o putovanju.
16.14 U slučaju sudskog spora u vezi sa ugovorom o putovanju nadležan je sud u Beogradu prema sedištu organizatora putovanja.
16.15. Organizator putovanja je dužan, da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog vremena. Organizator putovanja je dužаn dа vodi evidenciju
primljenih reklamacija, i dа je čuvа nаjmаnje dve godine, od dаnа podnošenjа reklamacije Putnika.

17. PROGRAM PUTOVANJA NA ZAHTEV PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE
17.1 Program putovanja na zahtev putnika (Individulno putovanje)
Program putovanja na zahtev putnika je kombinacija dve ili više usluga koje se ne nalaze u objavljenoj ponudi organizatora putovanja, već ga je napravio na zahtev putnika koji sa organizatorom putovanja potpisuje ugovor o tom putovanju.
- Na ovako napravljen program se analogno primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova putovanja, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano.
- Ukoliko putnik odustane od ugovora o putovanju dužan je da o tome u pisanoj formi (lično u poslovnici, mejlom ili preporučenom poštom) izvestiti organizatora putovanja. Datum naveden na dopisu o otkazivanju ugovora o putovanju predstavlja osnov za obračun naknade koja
pripada organizatoru putovanja i/ili ponudom za putovanje izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu traženog putovanja, ako programom putovanja i/ili ponudom za putovanje nije drugačije određeno:
- 5 % ako se putovanje otkaže do 60 dana pre početka putovanja,
- 10 % ako se putovanje otkaže 60 do 30 dana pre početka putovanja,
- 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
- 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
- 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
- 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
- 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre objavljenog polaska na putovanje ili u toku samog putovanja.
- Ukoliko je na zahtev putnika kombinovano i ugovoreno više pojedinačnih usluga iz ponude organizatora putovanja (npr. prevoz avionom i kružna tura) naknada za otkazivanje ugovora o putovanju se obračunava po pojedinačnoj usluzi, a zatim se pravi zbir.
17.2 Pojedinačne usluge i “rezervacije na upit”
- Ukoliko putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu organizator putovanja nastupa samo kao posrednik u prodaji tuđe usluge.
- Za pojedinačne usluge i “rezervacije na upit” putnik polaže depozit na ime troškova rezervacije koji ne može da bude manji od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke organizatora putovanja, na dan uplate.
- Ukoliko rezervacija koju izvrši organizator putovanja bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cenu usluge.
- Ukoliko organizator putovanja ne potvrdi rezervaciju u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća putniku.
- Ako putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju koja je u celosti u skladu sa traženjem putnika, organizator putovanja zadržava iznos depozita u celosti.
- Organizator putovanja – sem zbog svoje grube nepažnje – ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod pojedinačnih turističkih usluga na zahtev putnika, za koje je on samo posrednik između putnika i neposrednih pružalaca usluga (npr. pojedinačna usluga
smeštaja, prevoza, izleta, rent a cara, nabavke ulaznica, korišćenje sefa i slično).
- Zaključenjem ugovora o svakoj pojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo između putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluga.
- Kod otkazivanja pojedinačnih usluga od strane putnika primenjuje se sledeća skala za obračun nadoknade koju plaća putnik, ukoliko programom putovanja i/ili posebnom ponudom nije drugačije naznačeno drugačije:
a) za hotelski smeštaj
- 10% ako se otkaže do 30 dana pre početka koriščenja,
- 15% ako se otkaže 29 do 22 dana pre početka korišćenja,
- 25% ako se otkaže 21 do 8 dana pre početka korišćenja,
- 50% ako se otkaže 7 dana pre početka korišćenja,
- 100 % ako se otkaže 6 do 0 dana pre početka korišćenja, ili u toku korišćenja hotelskog smeštaja.
b) za zakup apartmana po jedinici
- 20% ako se otkaže do 45 dana pre početka korišćenja,
- 50% ako se otkaže 44 do 30 dana pre početka korišćenja,
- 70% ako se otkaže 29 do 16 dana pre početka korišćenja,
- 100% ako se otkaže 15 do 0 dana pre početka korišćenja ili u toku korišćenja apartmana.
17.3 Ostale pojedinačne usluge
Kod otkazivanja ostalih pojedinačnih usluga (npr. ulaznice za pozorišne i operske predstave, sportske i druge priredbe, karte za prevoz autobusom, železnicom, itd.) putniku se obračunavaju troškovi otkazivanja u visini stvarnih troškova obračunatih od strane pružaoca
pojedinačne usluge i troškova posredovanja, a najviše do pune cene svake ugovorene pojedinačne usluge. Kod blagovremenog storniranja ulaznica i putnih dokumenata za prevoz avionom, železnicom ili autobusom, kada je za refundaciju nepohodno da putnik vrati već
primljena putna dokumenta ili ulaznice, ukoliko ih putnik ne vrati (u slučaju da su mu već uručene), biće mu zaračunate pune cene.

18. INFORMACIJE O PUTOVANJIMA
- Usmene informacije na prodajnim mestima o sadržaju programa i kvalitetu usluga koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora putovanja i ne mogu da budu osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
- Podaci o klimi, temperaturama, kursevima valuta i slično, navedeni u programima putovanja su okvirni, potiču iz različitih izvora i podložni su promenama, pa se smatraju okvirnim informacijama, koje takođe, ne mogu da budu predmet prigovora organizatoru putovanja.

19. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA
- Lični podaci koje je putnik dao organizatoru putovanja u vezi sa realizovanjem putovanja i pribavljanjem viza predstavljaju poslovnu tajnu, i njihova tajnost je zagarantovana u okvirima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti R Srbije.
- Adrese putnika, mesto, vreme i cena putovanja, kao ni imena saputnika, ne mogu da se saopštavaju drugim licima, osim licima koja su određena posebnim propisima.

20. ZAVRŠNE ODREDBE
Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaocima usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih
međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.
Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opšte uslove.
Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA, Beograd, Kondina
14 za rešavanje međusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja YUTA i propisa R. Srbije. Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskraćuju se prаvа Putnika dа pokrene određeni postupаk ili dа upotrebi određeno prаvno
sredstvo zа zаštitu svojih prаvа, na način predviđen propisima R. Srbije.
Ovi Opšti uslovi važe od 25.01.2018. god. kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi objavljeni 25.01.2017. godine.

 

Uroš Kostić, direktor KUĆA PUTOVANJA DOO – DREAM LAND